Politika kvaliteta

Polazeći od činjenice da opstanak i razvoj našeg preduzeća zavisi od opredjeljenja kupaca da kupuju naše proizvode, značajne aktivnosti usmjerili smo na kontinuirano sagledavanje sadašnjih i budućih potreba i zahtjeva naših kupaca.

Kontakt sa kupcima je važna stavka, tako da on mora biti neprekidan i u skladu sa tim potrebno je stalno dolaziti do informacija i podataka o njihovim potrebama, željama kao i mišljenjima o kvalitetu poslovanja sa našom organizacijom.

Uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom, usaglašen sa zahtjevima međunarodnog standarda za kvalitet ISO 9001/ 2008 se mora stalno nadzirati u cilju njegovog održavanja i poboljšanja do nivoa koji će omogućiti proizvodnju kvalitetnog elektro –instalacionog materijala od plastike, te dovesti Tehno-Inde d.o.o. među vodeće proizvođače elektro – instalacionog materijala u BiH i šire.

Naše dobavljače odabiremo na osnovu kriterija koji osiguravaju nabavke materijala koji su osnov za proizvodnju kvalitetnih proizvoda.

Najznačajniji resurs našeg preduzeća su zaposleni, čijem osposobljavanju za obavljanje radnih zadataka posvećujemo punu pažnju. Svi zaposleni su odgovorni u okviru svojih radnih zadataka za kvalitet naših proizvoda.

Naše opredjeljenje je da u budućnosti svoj razvoj, pored unapređenja tehnologije baziramo i na uvođenju mladih i stručnih kadrova.